Trending - Holi

Sunday | Army | Attitude | Congratulations 🎉 | Good Morning 🌞 | Good Night 😴 | Love 💕 | Motivational 🔥 | Rain 🌧️ | Sad 😢 | Name On Cake 🎂


Home Broken Heart Quotes Broken Heart Quotes Images For Boys in Marathi

Broken Heart Quotes Images For Boys in Marathi - मुलांसाठी तुटलेल्या मनाचे विचार

Share :


हृदय सोडून मला दुसरं काही मागहृदय सोडून मला दुसरं काही माग,
मी तुटलेली वस्तू पुन्हा भेट देत नाही.

माझ्यापासून सर्व काही हिरावून घेतोसमाझ्यापासून सर्व काही हिरावून घेतोस,
देवा, तू माझ्यापेक्षा गरीब आहेस का?

जी व्यक्ती कधीकाळी माझी होती जी व्यक्ती कधीकाळी माझी होती,
आता तिला आपली म्हणायची पण भिती वाटते.

जे लोक मनापासून नाती जपतात त्यांनाच वेदना होतातजे लोक मनापासून नाती जपतात,
त्यांनाच वेदना होतात.

मला खूप खूप हसावं वाटतंमला खूप खूप हसावं वाटतं,
पण भूतकाळ मला पुन्हा रडवतो.

फक्त मला सांग मी तुझी वाट पाहीनफक्त मला सांग, मी तुझी वाट पाहीन,
नाहीतर तुझ्यासारखा बदलेन.

आता तुझी आठवण जरा कमीच येतेआता तुझी आठवण जरा कमीच येते,
कारण वेळेनुसार सवय सुध्दा बदलते.

किती त्रास होतो ना त्यावेळी जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्यालाकिती त्रास होतो ना त्यावेळी
जेव्हा एखादी व्यक्ती आपल्याला
आयुष्यभर साथ देण्याचे वचन देवून
आयुष्यभरासाठी निघुन जाते.

प्रेम खोट नसतं खोटी असतात ती प्रेम करणारी माणसंप्रेम खोट नसतं,
खोटी असतात ती प्रेम करणारी माणसं.

एवढं प्रेम मी स्वतः वर ही केलं नाहीएवढं प्रेम मी स्वतः वर ही केलं नाही,
तेवढे प्रेम तुझ्यावर झालं होतं.

श्वास थांबल्यानंतर माणूस एकदाच मरतोश्वास थांबल्यानंतर माणूस एकदाच मरतो,
पण जवळच्या व्यक्तीने साथ सोडल्यावर
माणूस रोज रोज मरतो.

कोणी उगाचच शांत बसत नाहीकोणी उगाचच शांत बसत नाही,
काही वेदना माणसाचा आवाज हिरावून घेतात.

लोक म्हणतात माझे हृदय दगडाचे आहेलोक म्हणतात माझे हृदय दगडाचे आहे,
पण काही लोक असे होते, ज्यांनी ते पण तोडले.

तू सोडून गेल्यानंतर एक गोष्ट खूप चांगली समजली मलातू सोडून गेल्यानंतर एक गोष्ट
खूप चांगली समजली मला,
की जाणाऱ्या व्यक्तीला का थांबवतात.

एक वेळ अशी होती की तेव्हा बोलणचं संपत नव्हतेएक वेळ अशी होती की
तेव्हा बोलणचं संपत नव्हते,
आणि एक वेळ अशी आहे की
बोलणचं होत नाही.

काच बनविणाऱ्याने जर हृदयपणकाच बनविणाऱ्याने जर हृदयपण
काचेच बनवलं असतं तर फार बरं झालं असतं,
कमीत कमी तोडणाऱ्याच्या
हाताला जखम तरी झाली असती.

तुला वाटत असेल की मी रडतोयतुला वाटत असेल की मी रडतोय,
पण मी चेहरा धुत आहे.

हे जग खरंच खूप विचित्र आहेहे जग खरंच खूप विचित्र आहे,
इथे खोटे नाही, खरे बोलल्याने नाती तुटतात.

तुला वेदना द्यायला खूप आवडतेतुला वेदना द्यायला खूप आवडते,
मलाही वेदना सहन करायला खूप आवडते.

आयुष्याच्या या वाटेवर मी माझी वाट शोधतोयआयुष्याच्या या वाटेवर
मी माझी वाट शोधतोय,
वाहणारे अश्रू येतात जिथून
मी तो पाट शोधतोय.

नशिबा सोबत सुध्दा भांडलो असतोनशिबा सोबत सुध्दा भांडलो असतो,
तू सोबत असतीस तर.

किती तरी खेळणी आहेत खेळण्यासाठीकिती तरी खेळणी आहेत खेळण्यासाठी,
पण शेवटी ती माझ्या हृदयाशीच खेळली.

काही लोक हृदय इतकं चांगलं तोडतातकाही लोक हृदय इतकं चांगलं तोडतात,
की ते अजिबात दुखत नाही.

तुझ्यापेक्षा तर तुझ्या आठवणी चांगल्या आहेततुझ्यापेक्षा तर तुझ्या आठवणी चांगल्या आहेत,
त्यांनी मला कधीच एकटे सोडले नाही.

प्रेम आणि विश्वास कधी गमावू नका कारणप्रेम आणि विश्वास
कधी गमावू नका कारण,
प्रेम प्रत्येकावर करता येत नाही
आणि विश्वास प्रत्येकावर ठेवता येत नाही.

जे धोका देवून गेले त्यांच्या आठवणीत रडण्यापेक्षाजे धोका देवून गेले
त्यांच्या आठवणीत रडण्यापेक्षा,
जे सोबत आहेत त्यांच्या सोबत
हसत जगायला केव्हा ही चांगले.

तुझ्यात आणि माझ्यात फक्त थोडाच फरक होतातुझ्यात आणि माझ्यात
फक्त थोडाच फरक होता.
तुला वेळ घालवायचा होता
आणि मला आयुष्य.

एखाद्याच्या दु:खाची कीव वाटणार नाहीएखाद्याच्या दु:खाची कीव वाटणार नाही,
कोणी इतकं निर्दयी कसं होऊ शकतं?

जो हृदय तोडतो त्याचं काही जात नाहीजो हृदय तोडतो, त्याचं काही जात नाही,
पण ज्याचे हृदय तुटले, त्याचे सर्व काही जाते.

मी कधी एकटा नसतोमी कधी एकटा नसतो,
माझे दुःख नेहमी असतं माझ्या सोबत.

ती स्वतःच टाईमपास करत होतीती स्वतःच टाईमपास करत होती,
आणि मी वेडा त्यालाच प्रेम समजत होतो.
Categories