Trending - Holi

Friday | Army | Attitude | Congratulations 🎉 | Good Morning 🌞 | Good Night 😴 | Love 💕 | Motivational 🔥 | Rain 🌧️ | Sad 😢 | Name On Cake 🎂


Home Motivational Quotes Motivational Quotes Images in Marathi

Motivational Quotes Images in Marathi - मराठी प्रेरणादायी विचार

Share :


कितीही मोठा पाठिंबा असला तरी यशस्वी तोच होतोकितीही मोठा पाठिंबा असला तरी यशस्वी तोच होतो ज्याच्या रक्तातच जिंकण्याची हिंमत आणि लढण्याची धमक असते.

न हरता न थकता न थांबता प्रयत्न करण्यांसमोरन हरता, न थकता न थांबता प्रयत्न करण्यांसमोर कधी कधी नशीब सुध्दा हरत.

कारण सांगणारी लोक यशस्वी होत नाहीकारण सांगणारी लोक यशस्वी होत नाही आणि यशस्वी होणारे लोक कारण सांगत नाही.

जो आपल्या कष्टावर विश्वास ठेवतो तो एक ना एक दिवसजो आपल्या कष्टावर विश्वास ठेवतो, तो एक ना एक दिवस नक्कीच आपली स्वप्न पूर्ण करतो.

स्वतः चा विकास करा लक्षात ठेवा गती आणि वाढस्वतः चा विकास करा, लक्षात ठेवा, गती आणि वाढ हीच जिवंतपणाचे लक्षण आहेत.

आपली सावली निर्माण करायची असेल तर ऊन झेलण्याचीआपली सावली निर्माण करायची असेल तर ऊन झेलण्याची तयारी असावी लागते.

दुनिया आपल्याला तो पर्यंत हरवू शकत नाही जोपर्यंतदुनिया आपल्याला तो पर्यंत हरवू शकत नाही जोपर्यंत आपण हरण्याचा विचार करत नाही.

यश साजरं करणं ठीक आहे पण त्यापेक्षायश साजरं करणं ठीक आहे पण त्यापेक्षा अपयशातून धडा शिकणं महत्वाचं आहे.

पुन्हा जिंकायची तयारी तिथूनच करायची जिथे हरण्याचीपुन्हा जिंकायची तयारी तिथूनच करायची, जिथे हरण्याची जास्त भीती वाटते.

विजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाहीत गोष्टी करत नाहीतविजेते वेगळ्या गोष्टी करत नाहीत. गोष्टी करत नाहीत. ते प्रत्येक गोष्ट वेगळेपणाने करतात.

मनाचे दरवाजे नेहमी खुले ठेवा ज्ञानाचा प्रकाश कुठुन कधी येईलमनाचे दरवाजे नेहमी खुले ठेवा, ज्ञानाचा प्रकाश कुठुन कधी येईल सांगता येत नाही.

एकावेळी एकच काम करा पण असे कराएकावेळी एकच काम करा, पण असे करा की जग त्या कामाची दखल घेईल.

जिंकण्याची मजा तेव्हाच येते जेव्हा सर्वजण तुमच्या हरण्याचीजिंकण्याची मजा तेव्हाच येते, जेव्हा सर्वजण तुमच्या हरण्याची वाट पाहत असतात.

अडचणीत असतांना अडचणीपासून दूर पळणे म्हणजेअडचणीत असतांना अडचणीपासून दूर पळणे म्हणजे अजून मोठ्या अडचणीत जाण्यासारखेच आहे.

खऱ्या अर्थाने सामर्थवान बनायचे असेल तर एकट्याने लढायला शिकाखऱ्या अर्थाने सामर्थवान बनायचे असेल तर एकट्याने लढायला शिका.

प्रत्येक पाऊल योग्य नसते पण धोके पत्करून त्यातून जे शिकत जातातप्रत्येक पाऊल योग्य नसते, पण धोके पत्करून त्यातून जे शिकत जातात ते ध्येय नक्की गाठतात.

पराभवाची भीती बाळगू नका एक मोठा विजयपराभवाची भीती बाळगू नका, एक मोठा विजय तुमचे सर्व पराभव पुसून टाकू शकतो.

अपयश म्हणजे संकट नव्हे आपल्याला योग्य मार्गावर आणणारेअपयश म्हणजे संकट नव्हे, आपल्याला योग्य मार्गावर आणणारे ते मार्गस्थ दगड आहेत.

100 लोकांच्या शर्यतीत पाहिलं येण्यासाठी 99 लोकांपेक्षा100 लोकांच्या शर्यतीत पाहिलं येण्यासाठी 99 लोकांपेक्षा काहीतरी वेगळ करावं लागतं.

हातावरील रेषेत दडलेले भविष्य बघू नका त्याच हाताने कष्ट कराहातावरील रेषेत दडलेले भविष्य बघू नका, त्याच हाताने कष्ट करा व स्वत:चे भविष्य घडवा.

आयुष्य हा बुद्धिबळाचा खेळ आहे जर टिकून राहायचे असेलआयुष्य हा बुद्धिबळाचा खेळ आहे जर टिकून राहायचे असेल तर चाली रचत राहाव्या लागतील.

यशस्वी होण्यासाठी तुमची यशस्वी होण्याची इच्छायशस्वी होण्यासाठी तुमची यशस्वी होण्याची इच्छा अपयशी होण्याच्या भितीपेक्षा अधिक प्रबळ असली पाहिजे.

कठीण काळात सतत स्वतःला सांगा शर्यत अजून संपलेली नाहीकठीण काळात सतत स्वतःला सांगा, शर्यत अजून संपलेली नाही, कारण मी अजून जिंकलेलो नाही.

तुमच्या अपयशाला कवटाळून बसू नकातुमच्या अपयशाला कवटाळून बसू नका, त्याच्यापासून शिका आणि पुन्हा सुरवात करा.

ध्येय दूर आहे म्हणून रस्ता सोडू नकाध्येय दूर आहे म्हणून रस्ता सोडू नका.

तुम्ही ठरवलेल्या ध्येयांवर लोक हसत नसतील तरतुम्ही ठरवलेल्या ध्येयांवर लोक हसत नसतील तर, तुमची ध्येये खूपच लहान आहेत हे लक्षात घ्या.

गरूडाइतके उडता येत नाही म्हणून चिमणीगरूडाइतके उडता येत नाही म्हणून चिमणी कधी उडण्याचे सोडत नाही.

आयुष्यात एकदा तरी वाईट दिवसांना सामोरे गेल्याशिवायआयुष्यात एकदा तरी वाईट दिवसांना सामोरे गेल्याशिवाय चांगल्या दिवसांची किंमत कळत नाही.

स्वप्नं ती नव्हेत जी झोपल्यावर पडतातस्वप्नं ती नव्हेत जी झोपल्यावर पडतात, स्वप्नं ती की जी तुम्हाला झोपूच देत नाहीत.

जेव्हा एक बीज काळोख्या अंधारातून कठोर जमिनीतूनजेव्हा एक बीज काळोख्या अंधारातून, कठोर जमिनीतून उगवू शकते तर तुम्ही का नाही.

आजचा संघर्ष उद्याचे सामर्थ्य निर्माण करतोआजचा संघर्ष उद्याचे सामर्थ्य निर्माण करतो, विचार बदला आयुष्य बदलेल.

मोठी स्वप्ने पाहणारेच मोठी स्वप्ने सत्यात उतरवतातमोठी स्वप्ने पाहणारेच मोठी स्वप्ने सत्यात उतरवतात.

कुणी तुमच्यासोबत नसेल तर घाबरू नकाकुणी तुमच्यासोबत नसेल तर घाबरू नका कारण उंच उडणारे गरुड खुप कमी असतात.

संकटं टाळणं माणसाच्या हाती नसतंसंकटं टाळणं माणसाच्या हाती नसतं पण संकटाचा सामना करणं त्याच्या हातात असतं.

यशस्वी व्यक्ती बाकीचे लोक काय करत आहेतयशस्वी व्यक्ती बाकीचे लोक काय करत आहेत याचा विचार करत बसत नाहीत.

चुकीच्या दिशेला वेगाने जाण्यापेक्षा योग्य दिशेलाचुकीच्या दिशेला वेगाने जाण्यापेक्षा योग्य दिशेला हळू हळू जाणे चांगले.

गरुडासारखे उंच उडायचे असेल तरगरुडासारखे उंच उडायचे असेल तर, कावळ्यांची संगत सोडावी लागेल.

आपली खरी स्वप्न तीच आहेत जी आपल्याला रात्री उशिरापर्यंत जगण्यासआपली खरी स्वप्न तीच आहेत जी आपल्याला रात्री उशिरापर्यंत जगण्यास आणि सकाळी लवकर उठण्यास भाग पाडतात.

यशाचा उत्तम मार्ग म्हणजे अजुन एकदा प्रयत्न करणेयशाचा उत्तम मार्ग म्हणजे अजुन एकदा प्रयत्न करणे होय.

तुमचा शत्रू जितकी दुःख देत नाही  त्यापेक्षा जास्त वेदनातुमचा शत्रू जितकी दुःख देत नाही , त्यापेक्षा जास्त वेदना तुमचे नकारात्मक विचार देतात.

शहाणा माणूस प्रत्येकवेळी एकांतात आणि आणि कमजोर व्यक्तीशहाणा माणूस प्रत्येकवेळी एकांतात आणि आणि कमजोर व्यक्ती नेहमी घोळक्यात दिसतो.

ज्याला खरोखरच लक्ष्य गाठायचे आहेज्याला खरोखरच लक्ष्य गाठायचे आहे, त्याने प्रत्येक गोष्टीकडे लक्ष द्यायला हवे.

माणसाला एखादी गोष्ट करायची असेल तर मार्ग सापडतोमाणसाला एखादी गोष्ट करायची असेल तर मार्ग सापडतो आणि करायची नसेल तर कारण सापडतात.

जग नाव ठेवण्यात व्यस्त असतेजग नाव ठेवण्यात व्यस्त असते, तुम्ही नाव कमविण्यात व्यस्त राहा.

उजेडणारी प्रत्येक सकाळ तुम्हाला दोन पर्याय देऊन जातेउजेडणारी प्रत्येक सकाळ तुम्हाला दोन पर्याय देऊन जाते झोपून स्वप्न पाहत राहा, किंवा उठून स्वप्नांचा पाठलाग करा.

आपल्या चुका सुधारण्यासाठी जो स्वतःशीच लढाई करतोआपल्या चुका सुधारण्यासाठी जो स्वतःशीच लढाई करतो, त्याला कुणीही हरवू शकत नाही.

चांगला गुरु यशाचे दरवाजे उघडून देऊ शकतोचांगला गुरु यशाचे दरवाजे उघडून देऊ शकतो, पण त्यातून यशाच्या दिशेने जाण्यासाठी स्वतःलाच चालावे लागते.

तुमच्या अपयशाला कवटाळून बसू नका त्याच्या पासून शिकातुमच्या अपयशाला कवटाळून बसू नका, त्याच्या पासून शिका आणि पुन्हा सुरवात करा.

स्वप्न मोफतच असतात फक्त त्यांचा पाठलाग करतांनास्वप्न मोफतच असतात, फक्त त्यांचा पाठलाग करतांना आयुष्यात बरीच किंमत मोजावी लागते.

सर्वात मोठे यश खूप वेळा सर्वात मोठ्या अपयशानंतरचसर्वात मोठे यश खूप वेळा सर्वात मोठ्या अपयशानंतरच मिळत असते.
Categories